Abdestten sonra salevât söylemek

İbn-ül-İmâm Tlimsânî hazretleri Mâlikî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. Cezayir’in Tlimsân şehrinde yaşamıştır. 743 (m. 1342) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Abdest alırken, misvâk kullanmak sünnet-i müekkededir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Misvâk kullanarak kılınan namâz, misvâksız kılınan namâzdan yetmiş kat üstündür.)

Misvâk kullanmanın onbeş faydası vardır: 1- Ölüm ânında, şehâdet kelimesini söylemeye sebep olur. 2- Diş etlerini kuvvetlendirir. 3- Balgamı giderir. 4- Safrayı keser. 5- Ağız ağrısını giderir. 6- Ağız kokusunu giderir. 7- Allahü teâlâ ondan râzı olur. 8- Baş damarlarını kuvvetlendirir. 9- Şeytân gamlanır. 10- Gözleri nûrlanır. 11- Hayrı ve hasenâtı çok olur. 12- Sünnet ile amel etmiş olur. 13- Ağzı pâk (temiz) olur. 14- Fasîh-ul-lisân olur, yani güzel konuşur. 15- Misvâklı olarak kılınan iki rekat namâzın sevâbı, misvâksız olarak kılınan yetmiş rekat namazın sevâbından daha çok olur.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki. (Her kim abdest aldıktan sonra, “Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke” diye dua ederse, Allahü teâlâ hazretleri, o kimsenin günâhlarını affeder ve kabûl imzâsıyla tasdîk edip, Arş-ı âlânın altında muhâfaza eder. Kıyâmet gününde bu duâyı okuyan şahıs gelip, o sevâbın ecrini alır.)

Bir hadîs-i şerîfte; (Her kim abdest aldıktan sonra “İnnâ enzelnâhü…” sûresini bir kere okursa, Allahü teâlâ hazretleri, o kimseyi sıddîklardan yazar. İki kere okursa, şehîdlerden yazar. Üç kere okursa Peygamberler ile haşrolur) buyurdular.

Yine bir hadîs-i şerifte; (Her kim abdest aldıktan sonra, benim üzerime on kere salâtü selâm getirirse, Allahü teâlâ hazretleri, o kişinin hüznünü giderip mesrur eder, duasını kabul eder) buyurdular.

Abdest alırken, bilmeyenler abdest dualarını okumasa da olur. Fakat kısa zamanda ezberlemeli ve abdest alırken okumalıdır. Çok sevaptır. Abdestin sonuna doğru veya abdesti bitirdikden sonra; “Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn” duâsını okumak çok sevaptır.