İlham ve rüya senet olmaz

İlham ve rüya senet olmaz
İslamiyetin ahkâmı, hükümleri ilham ve rüya ile anlaşılmaz.

 

 

Sual: Din ilimlerini öğrenmede, ilham ve rüyalar, hüccet, senet olabilir mi, kısacası rüya ve ilham ile din öğrenilebilir mi?

Cevap: İslamiyetin ahkâmı, hükümleri ilham ile anlaşılmaz. Evliyânın ilhamı başkalarına huccet, senet olamaz. İlham, Allahü teâlâ tarafından kalbe gelen bilgi demektir. Evet, Ehlullahın ilhamları doğru olur. Bunların doğruluğu, İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından anlaşılır. Fakat, Ehlullah, yani Veli olmak için, İslamiyet bilgilerini öğrenmek ve bunlara uymak şarttır.

(Takva sahiplerine Allahü teâlâ ilim ihsan eder) mealindeki âyet-i kerime bunu isbat etmektedir. Sünnete, yani İslamiyete sarılmıyan, bidatten sakınmıyan kimsenin kalbine ilham gelmez. Bunun söyledikleri, nefisten ve şeytandan gelen bozuk şeylerdir. Musa aleyhisselam ile hazret-i Hızırın konuşmaları, bu bildirilenlere uymuyor denilemez. Çünkü Hızır aleyhisselam, bazı âlimlere göre, Musa aleyhisselamın ümmeti değildi. Ona uyması emir olunmamıştı. Muhammed aleyhisselam ise, dünyanın her yerinde kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ve cinnin Peygamberidir. İlm-i ledünnî ve İlham, Muhammed aleyhisselama tabi olanlara ihsan olunur. Bu ihsana kavuşanlar, Kitabı, Kur’an-ı kerimi ve Sünneti yani hadis-i şerifleri iyi anlar. İslamiyet bilgileri, rüya ile de anlaşılamaz. İslamiyete uymıyan rüyanın şeytani olduğu anlaşılır. Evliyanın büyüklerinden Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri;

“İnsanı Allahü teâlânın rızasına kavuşturan tek yol, Muhammed aleyhisselama uymaktır. Kur’ân-ı kerime ve hadis-i şeriflere uymıyan kimse, mürşid olamaz” buyurdu.

Kur’ân-ı kerimi ve hadis-i şerifleri müctehid olmayanlar anlayamaz. Yetmişiki sapık fırkanın kurucusu olan âlimler, müctehid olmadıkları için, yanlış anladılar. Milyonlarca müslümanın sapıtmalarına sebep oldular. Kur’ân-ı kerime ve hadis-i şeriflere uyabilmek için, dört mezhebden birine uymak lazımdır.

Evet, ümmi olan, yani okumamış, öğrenmemiş bir kimse, arif olabilir. Kur’ân-ı kerimin manasını anlayabilir. Fakat, başkalarına rehber olamaz. Rehber olmak için, Kitabın ve sünnetin ahkamını, hükümlerini, dört mezhebden birinin fıkıh kitaplarından, üstaddan öğrenmek lazımdır. Çünkü, Selef-i salihinin ve Halef-i müttekinin yolu, Kitap ve sünnetin yoludur.